منتظران شهادت

در زمان غیبت به کسی منتظر می گویند که منتظر شهادت باشد (شهید مهدی زین الدین)

شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
7 پست
مرداد 90
4 پست